Nadzory archeologiczne

nadzór archeologiczny budowyNadzór archeologiczny polega na nadzorowaniu przez nas prac ziemnych związanych  z prowadzoną inwestycją. Celem tych badań jest rozpoznanie i zadokumentowanie wszelkich znalezisk archeologicznych, które mogą się znaleźć na badanym obszarze oraz zabezpieczenie ewentualnych zabytków ruchomych. Nadzór archeologiczny jest, to prostsza forma badań  i nie wiąże się z większymi utrudnieniami organizacyjno-technicznymi w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych. W trakcie nadzoru prowadzi się obserwację warstw ziemi w profilu oraz w rzucie wykopu. Wykonuje się dokumentację opisową, fotograficzną i w razie potrzeby fotogrametryczną i rysunkową. Po zakończeniu nadzoru składamy Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sprawozdanie z przeprowadzonych badań. W przypadku odkrycia zabytków archeologicznych o szczególnej wartości dalsze postępowanie z zabytkiem określa Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Nadzory archeologiczne

Nadzory archeologiczne to najpopularniejsza forma badań archeologicznych, stosowana w strefie ochrony konserwatorskiej na budowie i realizowana w trakcie prowadzenia robót budowlanych czy ziemnych. Decyzja o prowadzeniu nadzoru archeologicznego wydawana jest w sytuacji, kiedy prace ziemne zlokalizowane są w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego, czyli wycinka przestrzeni, w obrębie którego występują źródła archeologiczne.

Na czym polega nadzór archeologiczny?

Nadzór archeologiczny polega na stałej obecności archeologa w miejscu prowadzenia inwestycji, którego zadaniem jest udokumentowanie wszystkich obiektów mogących mieć charakter zabytkowy. Jego zadaniem jest także wstrzymanie prac ziemnych i budowlanych  w przypadku natrafienia na nieruchomy zabytek archeologiczny, bądź ruchomy zabytek wymagający konsultacji z konserwatorem. W przypadku natrafienia na obiekt dziedzictwa decyzją konserwatora nadzory mogą być przekształcone w wyprzedzające badania wykopaliskowe. Pod względem formalnym nadzory archeologiczne są badaniami archeologicznymi więc wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Gdy prowadzony jest nadzór archeologiczny, archeolog zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji z przebiegu badań archeologicznych oraz dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności i dokonanych odkryć i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Nadzory archeologiczne świadczymy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jak również bezpośredniego kontaktu w siedzibie naszej firmy, którą jest Gdańsk. Zapoznaj się także z naszą ofertą opinii archeologicznej!

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!