Ratownicze badania archeologiczne

Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzi się, gdy dana inwestycja znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego w celu odkrycia i zadokumentowania wszystkich reliktów archeologicznych, które znajdują się na obszarze zagrożonym inwestycją. Badania archeologiczne, prowadzi się w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo prace ziemne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
W praktyce badania archeologiczne polegają na odhumusowaniu mechanicznym terenu pod inwestycję, ręcznym doczyszczeniu powierzchni i profili wykopu, zadokumentowaniu fotograficznym, fotogrametrycznym i graficznym całości wkopu oraz zadokumentowaniu nawarstwień i obiektów archeologicznych, stworzeniu planu wykopów wraz z dokładną lokalizacją trójwymiarową wszelkich odkryć, jeżeli takie wystąpią. Po zakończeniu badań terenowych sporządza się opracowanie wyników badań zawierające specjalistyczne opracowanie pozyskanych zabytków oraz niezbędne analizy np. datowanie dendrochronologiczne, C14, analizy: palinologiczne, archeobotaniczne, archeozoologiczne oraz antropologiczne. Gotowe opracowanie składa się u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Badania archeologiczne – w odróżnieniu od nadzoru – podlegają odbiorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inspektor ochrony zbytków, po uprzedniej kontroli terenowej oraz dokumentacji sporządzonej przez archeologa, sporządza protokół odbioru zakończenia badań archeologicznych, w którym określa dalszy sposób postępowania z zabytkami oraz dopuszcza do prowadzenia dalszych prac budowlanych.

Ratownicze badania archeologiczne – współpraca z Glesum

Potrzebujesz wsparcia profesjonalistów w prowadzeniu prac archeologicznych na terenach wrażliwych? Szukasz pomocy w organizowaniu terenu wykopalisk i działaniach zabezpieczających istniejące stanowiska archeologiczne czy pozostałości dziedzictwa kulturowego? Wybierz nasze ratownicze badania archeologiczne. Specjaliści z Glesum dysponują odpowiednim sprzętem, wiedzą i doświadczeniem do prowadzenia prac z wykorzystaniem niezawodnych metod. Zapraszamy! Zapoznaj się także z naszą ofertą Teledetekcji!

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!