Numeryczny model terenu

Numerycznym modelem terenu nazywamy cyfrową reprezentację trójwymiarowej powierzchni terenu, która obejmuje informacje o wysokościach punktów na danym obszarze geograficznym.

NMT przedstawia topografię powierzchni ziemi, uwzględniając zmienność wysokości terenu w formie cyfrowej. Model zawiera zestaw punktów pomiarowych, z których każdy posiada przypisaną wartość wysokościową. Punkty te tworzą siatkę, dzięki której modeluje się ukształtowanie badanego  terenu. Numeryczne modele terenu charakteryzują się zróżnicowanym poziomem precyzji. Ich precyzyjność zależy od gęstości punktów pomiarowych i jakości używanych danych źródłowych, takich jak:

  • pomiary lidarowe,
  • dane z lotniczych skanów laserowych,
  • inne źródła informacji o wysokości terenu.

Zastosowanie Numerycznego Modelu Terenu

Zastosowanie Numerycznego Modelu Terenu jest bardzo szerokie i zdywersyfikowane. To narzędzie, które wspiera specjalistów z różnych dziedzin umożliwiając precyzyjną analizę i planowanie w oparciu o dokładne informacje o ukształtowaniu danego terenu.

W inżynierii i projektowaniu NMT znajduje zastosowanie w planowaniu infrastruktury, dróg, mostów, tuneli i innych projektów inżynieryjnych, pozwalając projektantom dostosować się do warunków terenowych i przewidzieć ewentualne trudności wynikające z charakterystyki ukształtowania terenu na obszarze realizacji inwestycji.

W hydrologii numeryczny model terenu pomaga w modelowaniu spływu wód powierzchniowych, analizie zlewni, ocenie ryzyka powodziowego i planowaniu zasobów wodnych.

W geomorfologii badacze i naukowcy wykorzystują NMT do analizy procesów geomorfologicznych, takich jak erozja, akumulacja, a także do badania kształtu terenu i jego ewolucji.

Numeryczne modele terenu znajdują również zastosowanie w:

  • rolnictwie – do planowania nawadniania, analizy ukształtowania terenu w kontekście uprawy roślin, a także w zarządzaniu zasobami glebowymi,
  • ochronie środowiska naturalnego – do monitorowania zmian w krajobrazie, analizy degradacji terenu, oceny zagrożeń związanych z erozją czy osuwiskami,
  • urbanistyce – do analizy terenów miejskich, planowania zagospodarowania przestrzennego, analizy widoków, a także do oceny dostępności i ukształtowania terenu pod kątem infrastruktury miejskiej.

Wykonamy Numeryczny Model Terenu

GLESUM posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji numerycznych modeli terenu. Współpracujemy w tym zakresie z Klientami reprezentującymi różne branże, dzięki czemu jesteśmy w stanie przygotować model odpowiadający zróżnicowanym potrzebom badawczym, projektowym czy planistycznym. Wszystkich zainteresowanych do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.