Badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę: Gdzie? Kiedy? Dlaczego?

fotografia lotnicza wykopaliska archeologicznego

W 1978 roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). Ich celem jest powierzchniowe zbadanie całego obszaru kraju pod kątem występowania zabytków archeologicznych oraz ich ewidencji i prowadzenia prac konserwatorskich. Dla wielu inwestorów prace związane z tworzeniem AZP wiążą się z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności przed uzyskaniem pozwolenia na budową. Aby uniknąć późniejszych problemów przed zakupem działki pod wymarzony dom lub inną inwestycję warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a razie gdy gmina nie ma takiego wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W obu dokumentach zawarta powinna być informacja o istnieniu stanowiska archeologicznego na działce lub w jej bezpośrednim lub bardzo bliskim sąsiedztwie.

Kiedy należy wykonać badania archeologiczne?

Badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę są niezbędne w sytuacji, kiedy działka budowlana pokrywa się, nawet w niewielkim zakresie, ze stanowiskiem archeologicznym lub jest usytuowana w niedużej odległości od niego. W takim przypadku przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy przeprowadzić badania archeologiczne.

Badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę wykonuje się tylko dla terenu inwestycji, który leży w granicach stanowiska archeologicznego lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. W praktyce oznacza to, iż inwestor planujący budowę domu na takiej działce nie jest zobowiązany do przeprowadzenia badań na całej jej terenie. To dla wielu inwestorów dobra wiadomość – ogranicza koszty uzyskania pozwolenia na budowę i skraca czas niezbędny do wydania przez władze stosownych dokumentów.

Na jakim obszarze przeprowadza się badania archeologiczne?

Badania archeologiczne przeprowadza się tylko na obszarze, który zgodnie z projektem nieruchomości będą realizowane prace ziemne. Do prac ziemnych zaliczamy w tym przypadku:

  • wykopy pod fundamenty,
  • wykopy pod piwnice,
  • trasy przeprowadzenia mediów,
  • niwelacja terenu.