Czym zajmują się archeolodzy?

Archeolog to osoba specjalizująca się w badaniu minionych kultur i cywilizacji, a także ich relacji z otaczającym je środowiskiem. W Polsce zawód archeologa należy do tzw. zawodów regulowanych. Po uzyskaniu tytułu magistra oraz odbyciu 12-miesięcznych praktyk zawodowych archeolog zyskuje uprawnienia do prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz badań archeologicznych.

Zadaniem archeologa jako badacza jest odnalezienie, dokumentacja i analiza źródeł archeologicznych. Do źródeł archeologicznych zlicza się m.in.: elementy architektoniczne, rękodzieło, pozostałości biologiczne, szczątki ludzkie, broń, przedmioty codziennego użytku.

Archeolog w pracy

Obecnie praca archeologów, jako osób posiadających uprawnienia zawodowe do prowadzenia nadzorów i badań archeologicznych, koncentruje się przede wszystkim na aktywności na terenach inwestycji, które obejmują prace ziemne na terenie objętym ochroną archeologiczną. Budowa domu jednorodzinnego, budowa obiektu komercyjnego, wykonanie przełączy kanalizacji – każda z tych prac wymaga wykonania określonych robót ziemnych (przekopania ziemi), podczas których można natrafić na ważne źródła archeologiczne. Dlatego też archeolog musi być obecny podczas wykonywania tych prac i nadzorować ich przebieg. Jednocześnie, jeśli w trakcie realizacji robót ziemnych ekipa natrafi na jakieś obiekty archeologiczne, zadaniem archeologa stanowiącego nadzór jest wstrzymanie prac na terenie inwestycyjnym, a następnie zabezpieczenie oraz wykonanie dokumentacji.

Co ważne archeolodzy starają się pracować w taki sposób, żeby niepotrzebnie nie opóźniać realizacji prac na terenie inwestycyjnym, dlatego jeśli nie ma takiej konieczności zdecydowana większość ze specjalistów stanowiących nadzór archeologiczny dokumentuje odnalezione obiekty bez wstrzymywania prac. Wstrzymanie prac ziemnych może nastąpić w przypadku wykrycia ważnych znalezisk.

Czym pracuje archeolog?

Podstawowym elementem wyposażenia archeologa jest wysokiej klasy aparat fotograficzny. Dodatkowo archeolog posługuje się całym wachlarzem narzędzi, dzięki którym może bezpiecznie odsłonić obiekt. W jego arsenale znajduje się m.in.: łata, szpachelka, gracka, łopata, niwelator, teodolit i strzałka.