Stanowisko archeologiczne na działce budowlanej

Inwestor, na którego działce budowlanej znajduje się stanowisko archeologiczne jest zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych. W tym celu, przed rozpoczęciem prac ziemnych inwestor powinien złożyć w urzędzie konserwatorskim wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań. Koszt opłaty skarbowej w tym przypadku wynosi 82 złote.

W wydanej decyzji Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazuje formę prowadzonych na danym stanowisku badań archeologicznych. Do ich przeprowadzenia uprawnieni są wyłącznie wykwalifikowani archeolodzy – osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku archeologia i posiadają co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne?

Mając świadomość, że na naszej działce budowalnej znajduje się stanowisko archeologiczne warto odpowiednio wcześnie zgłosić się do archeologa. Poza przeprowadzeniem badań i nadzoru archeologicznego,  archeolodzy oferują kompleksowe wsparcie inwestora na każdym etapie załatwiania formalności, w tym także w formalności związanych z wydaniem pozwolenia na badania. Pomoc ta okazuje się nieoceniona, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę załączniki do przedmiotowego wniosku, za przygotowanie których odpowiadamy. Jakie dokumenty musimy dołączyć do wniosku?

Lista załączników obejmuje m.in.:

  • program prowadzenia badań archeologicznych,
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wykonawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do wystąpienia z tym wnioskiem,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą badania archeologiczne wymaganych kwalifikacji,
  • mapę topograficzną w skali 1:10 000,
  • plan w skali 1:100 z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych,
  • dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych,
  • oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie badań archeologicznych,
  • opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań.